AVG Privacyverklaring

AVG

Privacyverklaring Osteopathie Amsterdam

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Osteopathie Amsterdam geleverde diensten.

Osteopathie Amsterdam, gevestigd te Westerstraat 260-hs, 1015MT Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens/medische gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Osteopathie Amsterdam verwerkt uw gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Osteopathie Amsterdam van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Osteopathie Amsterdam in ieder geval en tenminste worden verwerkt, betreffen:

 • Persoonsgegevens
 • Voornaam, achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Verzekering/polisnummer
 • Persoonlijke gegevens
 • Medische historie en gegevens
 • Klachtomschrijving
 • Onderzoek
 • Osteopathische diagnose
 • Behandelingsverslagen
 • Documenten/verslagen van andere behandelaars

Waarom we gegevens nodig hebben

 • U als osteopaat te kunnen behandelen
 • U te kunnen benaderen indien nodig
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens/medische gegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens/medische gegevens is Osteopathie Amsterdam gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Osteopathie Amsterdam zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Osteopathie Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens/medische gegevens niet langer dan strikt nodig is en/of conform wettelijke voorschriften.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Osteopathie Amsterdam verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens/medische gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u aanvragen door middel van een mail naar info@osteopathieamsterdam.nl

Beveiliging

Osteopathie Amsterdam hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Osteopathie Amsterdam heeft passende technische maatregelen genomen teneinde uw gegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw privacyrechten

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doen via info@ostoepathieamsterdam.nl

Vragen

Bij vragen of opmerking over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via info@ostoepathieamsterdam.nl

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 25 mei 2018